Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

30.03.2021 | Uutiset

Tiedolla johtamisen monet hyödyt

LapIT:n toimitusjohtaja Klaus Kianen kirjoittaa puheenvuorossaan siitä, kuinka tiedolla johtaminen tarjoaa keinot toiminnan nykytilan ymmärtämiseen ja etenemissuunnan asettamiseen, mutta ei ulkoista ihmisten roolia tulkitsijana.

On hienoa havaita kuinka tiedolla johtaminen ja tämän valjastaminen tukemaan toiminnan nykytilan ymmärtämistä ja kehittämistä nousee esiin asiakkaidemme kanssa käytävissä keskustelussa yhä useammin. Hyödyt ovat kiistattomat. Organisaatioiden toiminnassa syntyy uutta tietoa joka hetki ja tietoa tallentuu organisaation eri järjestelmien tietovarantoihin. Monessa tapauksessa asiakkaamme toiminnassa käytetään useita eri järjestelmiä ja täten toiminnan kokonaiskuva on vain tietoa hyödyntävillä henkilöillä, monesti heidän hiljaisena tietona ja jokaisella henkilöllä hieman eri näkökulmasta. Kun toiminnan tilannekuva ei ole konkreettinen, visuaalisesti näkyvä ja yhteisesti jaettu, voi tilannekuvasta olla näkemyseroja, joita ei tunnisteta tai osata sanoittaa arjessa. Myöskään toiminnan kehittämissuunnan asettamista ja toimenpiteiden vaikutusta voi olla vaikea todentaa.

Tiedolla johtaminen on keino lähestyä organisaation toiminnan kannalta keskeisiä haasteita, jotka organisaatio haluaa ratkaista. Tiedolla johtamisen avulla voidaan seurata keskeisten tuottavuuden, talouden ja laadun mittareiden toteutumista tai kehittymistä. Tiedolla johtamisen työkalujen avulla pystytään keräämään ja yhdistämään tietoa toiminnan eri tietojärjestelmistä ja -varannoista, sekä rakentamaan raportointia ja analysointia tukemaan toiminnan johtamista ja päätöksentekoa. Kyseessä ei ole pelkästään johdon työkalu, vaan parhaimmillaan tiedolla johtaminen tukee organisaatiota kaikilla sen eri tasoilla.

Olemme LapIT:ssa nähneet asiakasyhteistyössä keskeiseksi, että tiedolla johtamista tulee lähestyä toiminnan tarpeiden kautta ja mielellään vaiheittain edeten. Käytännössä olemme tunnistaneet, että edeten yhdessä asiakkaan kanssa lähtien ratkaisemaan heidän toiminnan kannalta keskeisiä haasteita tai seurattavia mittareita teema tai kokonaisuus kerrallaan, onnistumisen mahdollisuudet ovat vahvemmat. Ketterässä mallissa käydään asiakkaan kanssa jatkuvaa tiivistä dialogia heidän tarpeistaan. Samalla tuloksia asiakkaan toiminnan tueksi syntyy aikaisemmin ja jatkuvammin. Olemme useassa yhteistyössä havainneet, että syntyvät ratkaisut ohjaavat etenemistä seuraavien ratkaisujen kohdalla. Tällä tavoin syntyvä lopputulos palvelee paremmin ja varmemmin asiakkaan toiminnan tarpeita.

Kun tiedolla johtamisen raportointiratkaisu on saatu valmiiksi, siirrytään vaiheista kaikkein tärkeimpään, tiedon hyödyntämiseen toiminnassa. Mikäli toiminnassa havaitaan, että tilannekuva ei palvele tarkoitusta, tulee korjaukset tehdä mahdollisimman nopeasti. Raportointi ei korvaa toiminnassa mukana olevien ihmisten näkemystä, vaan tukee jaettua ymmärrystä toiminnan nykytilasta ja kehittämisen ympärillä tapahtuvaa suunnittelua. Raportointi on tietoa toiminnasta, mutta ihmisten tulkinnalla ja vuorovaikutuksella tästä muodostuu näkemys, jolla voidaan johtaa toimintaa. Tiedolla johtamisen hyödyistä keskustellessa törmäämmekin usein raportoinnin ja ihmisten välisiin rooleihin. Kysymys ei ole joko-tai, vaan sen sijaan sekä-että. Lisäksi olemme tunnistaneet, että tiedolla johtaminen tuo esille miten tietoa mahdollisesti kirjataan tai tallennetaan prosesseissa eri tavoin, vaikka toimintatapojen on oletettu olevan yhteneväiset. Toimintatapojen erot eivät ole välttämättä näkyneet osapuolille aikaisemmin ja nyt tiedolla johtamisen keinoin tämä saadaan havainnollistettua ja päästään pureutumaan toiminnan kehittämiseksi.

LapIT auttaa asiakkaitaan tällä hetkellä tiedolla johtamisen raportointiratkaisujenkehittämisessä niin kuntien, sairaanhoitopiirien kuin koulutuskuntayhtymien tarpeissa. Lisätietoa toteutuksistamme ja mahdollisuuksista auttaa teitä asiakkaita tarpeissanne tarjoavat LapIT:n asiakkuuspäälliköt ja liiketoimintajohtajat. 

X