Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

01.06.2020

Sosiaalihuollon asiakastiedot yhdenmukaistuvat

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki (254/2015) tuli voimaan huhtikuussa 2015. Lain tarkoituksena on toteuttaa yhdenmukaisia menettelytapoja käsiteltäessä sosiaalihuollon asiakasta koskevia tietoja ja siten edistää sosiaalihuollon tehtävien asianmukaista hoitamista.  Laki velvoittaa kirjaamaan sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot määrämuotoisina asiakirjoina. Määrämuotoisuus tarkoittaa vähintään asiakasasiakirjalaissa määriteltyjen tietojen kirjaamista, mutta laissa on annettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle oikeus määritellä tietosisällöt tätä tarkemmin.

Määrämuotoisuus perustuu THL:n määräykseen 1/2016 Sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta. Palvelutehtäviä ovat lapsiperheiden palvelut, työikäisten palvelut, iäkkäiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto ja vammaispalvelut. Jokainen sosiaalihuollossa laadittava asiakirja liittyy yhteen tai useampaan palvelutehtävään ja lisäksi se linkitetään aina johonkin viidestä palveluprosessista eli esimerkiksi vireilletuloon, arvioon, suunnitteluun, toimeenpanoon tai toteutukseen. Heti kun varmistuu se, mitä sosiaalipalvelua asiakkaalle tarjotaan, tulee asiaan liittää ao. sosiaalipalvelut. Sosiaalipalveluita on määritelty tällä hetkellä 49 ja niitä ovat esimerkiksi palveluasuminen, perhetyö, kotihoito, liikkumista tukevat palvelut tai asiakkaan raha-asioiden hoito. Myös asiakasasiakirjat yhdenmukaistuvat ja asiakaskertomus kirjataan tulevaisuudessa rakenteisesti.

Asia liittää aina yhden prosessin asiakirjat yhteen. Uusi asia avautuu, kun asiakas hakee palvelua tai palvelun tarve todetaan muutoin, esimerkiksi kotikäynnillä, ja laitetaan vireille. Kaikki samaan asiaan liittyvät asiakirjat saavat saman asiatunnuksen riippumatta siitä, missä vaiheessa palvelua ne syntyvät. Asiakkaalla voi olla yhtä aikaa käynnissä useita eri vaiheessa olevia palveluprosesseja yhdessä tai useammassa palvelutehtävässä. Ne kaikki kokoaa yhteen näkymään Asiakkuusasiakirja, jossa asiakkaan koko tilanne näkyy sosiaalihuollon työntekijälle käyttöoikeuksien mahdollistamassa laajuudessa. 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston perusrakenteiden tulee olla kaikkien asiakastietoja kirjaavien ammattilaisten hallinnassa ennen Kanta-yhteensopivan ATJ:n käyttöönottoa ja Kanta-palveluihin liittymistä. Tämä koskee sosiaalihuollon palveluissa toimivia sosiaali- kuin terveydenhuollon ammattilaisia, mutta myös avustavaa henkilöstöä, joka osallistuu palvelun toteuttamiseen riippumatta siitä, kirjataanko tällä hetkellä asiakas- vai potilastietojärjestelmään. Tieto uusista sosiaalihuollon asiakastiedon rakenteista tukee myös esimiesten, johdon, tilastoinnin ja tiedonhallinnan ym. tehtävissä toimivien orientoitumista tulossa oleviin sosiaalihuollon kirjaamisen merkittäviin muutoksiin ja antaa ymmärrystä muutoksen koko laajuudesta ja vaikutuksista.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston aakkoset -infossa sosiaalihuollon kirjaamisen ja arkistoinnin perusrakenteet. Tervetuloa Teams-kokoukseen kuulolle joko 12.6.2020 kello 8.00 – 9.30 tai 13.8.2020 kello 14.-15.30.  Ilmoittaudu tästä linkistä. Ilmoittautuneille toimitetaan linkki tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Lisätietoja antaa

Nina Peronius
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Sote-palvelut, LapIT Oy
p. 050 303 9953, etunimi.sukunimi@lapit.fi

X